Artandartvenues

ศิลปะและสถานที่จัดงานศิลปะ

คำว่าศิลปะมีความหมาย หลายอย่าง มีทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา หรือ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้ควบคู่กับมนุษย์ ทุกอย่างบนโลกนี้ การเข้าใจถึงศิลปะทำให้คนเรามีจิตและหัวใจที่สวยงาม มองโลกในแง่ดีเสมอ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เหมือนกับคำที่ว่าไว้ ( หนึ่งคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน ) ความหมายของศิลปะที่แท้จริงนั้น มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ออกมา เช่น ต้นไม้ ภูเขา น้ำตก ดอกไม้ ทะเล สิ่งที่สวยงามตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนับ 1,000 ปี หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดของตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความก้าวไปในทิศทาง ที่สมบูรณ์ เช่น ศิลปะภาพเขียน ศิลปะทางดนตรี ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ เครื่องใช้สอย ตลอดจนถึงอาวุธงานช่างฝีมือ ทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะที่มีคุณคุณค่าทางจิตใจและร่างกายของมนุษย์ทั้งสิ้น มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนเราจริงๆ

Artandartvenues-
ศิลปะ คือ ความงดงามและความคิดสร้างสรรค์
การเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับงานศิลปะถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา เมื่อมีศิลปะในหัวใจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งเรื่องหน้าที่การงานความเป็นอยู่ในสังคม การเงินที่จำเป็นสำหรับยุคสมัยปัจจุบัน ทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นศิลปะทั้งสิ้น
1.ศิลปะความงามทางกาย คือ เป็นความงามของรูปทรงที่กำหนดเป็นเรื่องราว และการเกิดจากการประสมกลมกลืนกันของทัศนะธาตุ เป็นผลงานทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถสัมผัสได้ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เมื่อเห็นแล้วเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ศิลปะความงามทางใจ คือ ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาทางงานศิลปะ ที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้จากความรู้สึก หรือ เป็นผลงานที่สัมผัสออกมาเป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมากหรือน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมจะมีการรับรู้ของงานศิลปะนั้นหรือ ไม่ ( ศิลปะมิได้จำลองความงาม แต่เป็นการสร้างความงามขึ้นมา )