Artword

ศิลปะในการใช้คำพูดในชีวิตประจำวัน

ศิลปะมีทั้งแบบที่สามารารถ สัมผัสได้ด้วยกายไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่เราสามารถสัมผัสได้จากการมองหรือ ศิลปะรูปปั้นที่เราสามรถสัมผัสได้จากการจับสัมผัสต่างๆ นั่นก็และแต่เป็นศิลปะทางกายทั้งสินโดยการสร้างศิลปะต่างๆสื่อถึงอารมณ์แทน การพูดออกเสียงนั่นเองแต่นอกจากศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ทางกายอย่างการวาด หรือปั้นแล้วยังมีศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่เป็นการสร้างโดยการใช้เสียงแทนท่า ทางประกอบนั่นคือศิลปะการพูซึ่งการพูดถือเป็นการแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก ได้ดีออย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะการพูดที่ดีอาจจะทำให้การติดต่อประสานงาน เรื่องต่างๆ สามารถทำได้อย่างบรรลุผลรวดเร็วอีกด้วย

Artword-

การพูดจึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ ศิลปะเป็นอย่างมากโดยคำพุดที่สวยงามมักน่าฟังนอกจากคำแล้วน้ำเสียงในการพุก็ สำคัญอีกด้วยโดยถือตามกาลเทศะของคู่สนทนาด้วยจึงจะทำให้คำพุดนั้นน่าฟังโดย การพุดอาจแสงออกถึงลักษณะนิสัยของคนๆนั้นได้เลยทั้งนี้ลักษณะการพูดของคนเรา นั้นก็ขึ้นอยู่กับชุมชนที่เราอยู่ด้วยจึงสามารถดูถึงการอบรมของคนในบ้านได้ เลยทีเดียว ซึ่งการพูดมีหลายลักษณะด้วยกันเช่นการพูดเพื่อออกคำสั่งเพื่อให้เชื่อฟังน้ำ เสียงหนักแน่น ส่วนใหญ่คนที่ใช้คำพุดประเภทนี้มักจะเป็นพวกตำรวจทหารซึ่งต้องการความแข็ง แรงจึงจำเป็นต้องใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นด้วยเพื่อให้ผู้ที่ถูกฝึกรับฟังคำ สั่ง แต่การใช้คำพุดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งคล้ายๆการออกคำสั่งแต่เป็นการบอกให้ทำด้วย ประโยคเชิญชวนเช่นการโฆษณาโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้ใช้สินค้าหรือบริการซึ่งการ ที่เราจะให้ใครสักคนเชื่อเรานั้นต้องใช้ศิลปะการพูดแนวโน้มน้าวจิตใจได้สูง มาก แต่บางคนที่ใช้คำพูดไม่ตรงกับเวลาและสถานที่เองก็มักจะทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ เหมือนกัน ดังนั้นเราควรเลือกใช้คำพูดไว้ให้ดีดังคำกล่าวที่ว่า ” อยู่กับตนระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังคำพูด “